{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Adamowo gmina Chrostkowo powiat lipnowski","description":"Miejsce ka\u017ani"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[19.2730004,52.93906089999999]}}]}