{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Kobysewo gmina Przodkowo powiat kartuski","description":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[18.264331399999946,54.3590649]}}]}