{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Pomieczyno gmina Przodkowo powiat kartuski","description":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[18.204182400000036,54.4154286]}}]}